Dobrovolná hasičina není koníček, je to poslání. A kdo je jednou dobrovolným hasičem celým svým srdcem, ten jím zůstane až do své smrti.

Email

referent@sdhkolodeje.cz

Telefon

+420 734 236 163

Adresa

K Dubči 178/11 , Praha Koloděje 19016

Článek do Kolodějských novin

Vážení čtenáři Kolodějských novin.

V první části článku se na pár řádcích pokusím vysvětlit rozdíl mezi SBOREM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen SDH) a JEDNOTKOU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen JSDH). Názvy jsou téměř shodné, proto chápu, že většina občanů nevidí rozdíl. Ale právě to jedno písmeno „J“ před SDH, tedy JSDH, rozděluje tyto organizace a to zásadně.

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“. Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb., je v našem případě Městská část Praha Koloděje. Z této skutečnosti vyplývá fakt, že jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha Koloděje je organizační složkou městské části a součástí Integrovaného záchranného systému (IZS), nikoliv zájmovým volnočasovým spolkem.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

  • Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu.
  • Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
  • Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů
  • Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.
  • Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle §18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce

SDH – Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany. Řídí se zákonem č.83/1990 Sb.ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O sdružování občanů“. Toto sdružení, ostatně jako i ostatní občanská sdružení, nesmí dle §5 tohoto zákona, vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.

Z výše napsaného je tedy patrné, že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného. Mohou však spolupracovat, jak na to pamatuje zákon 133/85 Sb., ve své páté části a to v §75.

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

  • a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
  • b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
  • c) podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů
  • d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží
  • e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární a hasičstva

V druhé části tohoto článku bych Vám rád sdělil něco málo z činnosti Kolodějských Hasičů. Naše jednotka má na kontě od 1.1.2021 úctyhodných 40 událostí. V tomto období jsme odsloužili deset 24hodinových pohotovostí na vlastní zbrojnici s výjezdem do 2 minut, jako posilová jednotka pro hasební obvody stanic profesionálních hasičů ze Strašnic a Chodova. V rámci pohotovostí naše jednotka vyjížděla k událostem různého typu, od požárů přes dopravní nehody, únik ropných produktů, technickou pomoc až po transport nadměrného pacienta pro Zdravotnickou záchrannou službu hl.m.Prahy.

V kostce z několika našich výjezdů:

V rámci pohotovosti 12.2. byla naše jednotka vyslána k požáru nízké budovy do Klánovic. Vyjeli jsme v počtu 1+5. Zasahovali jsme v dýchací technice uvnitř objektu, prováděli hasební práce a rozebírání požárem zasažených konstrukcí budovy z důvodu likvidace skrytých ohnisek požáru.

Dne 4.3. opět v rámci pohotovosti byla naše jednotka vyslána do Malešic k požáru stavebního bagru.

Dalším poměrně náročným zásahem byl opět požár a to 11.3. požár hangáru na letišti Točná, po příjezdu na místo události byla naše velkokapacitní cisterna CAS24 Iveco přidělena na kyvadlovou dopravu vody a zbylá část posádky byla přidělena na hasební práce v ohnisku vzniku požáru, opět jsme zasahovali v dýchací technice.

Krátce po návratu z tohoto 4hodinového zásahu se opět rozezněl poplach. Jednotka vyjížděla k zásahu tentokráte se jednalo o dopravní nehodu se zraněním na silnici z Koloděj do Hájku. Na místě jsme byli jako první, provedli jsme prvotní ošetření zraněných účastníků, protipožární opatření a zajistili vozidla proti nežádoucímu pohybu. Další část jednotky odkláněla a řídila silniční provoz. Ten den to ale nebyla poslední událost, 15 min po návratu z dopravní nehody jsme opět vyjížděli a to k požáru bytu v ulici Nešporova.

Další mimořádnou událostí byl požár nízké budovy dne 17. března v Hostavicích, kam jsme byli vysláni v rámci pohotovosti. Po příjezdu na místo události jsme utvořili dvě skupiny. První skupina tvořená dvěma hasiči zasahovala v dýchací technice a prováděla průzkum v zakouřeném, požárem zasaženém podlaží a vyhledávala osoby. Druhá skupina se podílela na rozebírání střešní konstrukce.

Na Velikonoční Pondělí 5.4. byla naše jednotka povolána k požáru lesního porostu do sousedních Klánovic. Jednalo se o požár lesa o rozloze 50x30m. Požár byl velmi rychle lokalizován a uhašen.

Asi nejnáročnější zatím byla událost v Praze Braníku. V Pondělí 12.4. byla naše jednotka v 6:39 hod vyslána k požáru haly v ul. Modřanská. Vyjeli jsme v počtu 1+2 (do velkokapacitní cisterny se bohužel více lidí nevejde). Ihned po příjezdu na místo události byla naše cisterna přidělena na kyvadlovou dopravu vody a po dobu sedmihodinového zásahu odvozila úctyhodných 51 tisíc litrů vody. Zbytek posádky byl přidělen na další činnosti, velitel obsadil doplňovací místo, kde řídil a koordinoval doplňovaní cisteren a zbylý hasič byl přidělen velitelem zásahu na třetí bojový úsek kde za použití dýchací techniky prováděl hasební a likvidační práce ve spolupráci s HZS. Zásah byl hodně složitý a náročný a to z důvodu velkého zakouření celého okolí a vysoké teplotě v místě provádění zásahu a hasebních prací. O složitosti vypovídá také fakt, že požár byl zcela zlikvidován až po 32 hodinách. Naše jednotka zasahovala na místě 7 hodin, poté byla vystřídána čerstvými silami.

Skutečnost, že být hasičem je celoživotní náplň 24hodin denně/ 7 dnů v týdnu dokládá malá událost ze 7.dubna. Dva naši hasiči z naší jednotky cestou do zaměstnání, při průjezdu tunelem Blanka, byli svědky vyhlášení požárního poplachu a nařízené evakuace z tunelu. Průzkumem zjistili přesné místo události a závažnost situace a veškeré informace předávali na krajské operační středisko Hasičů. Po zjištění že se nejedná o požár nákladního vozidla, ale technickou závadu na chlazení s velkým výskytem páry, provedli protipožární opatření a vyčkali na místě do příjezdu Policie a jednotek Hasičů. Provedení zákroku bylo velmi kladně hodnoceno vedoucím směny operačního střediska HZS, který telefonicky předal, prostřednictvím našeho velitele, poděkování za významnou pomoc.

Vzhledem k tomu, že každý náš výjezd znamená větší či menší lidské neštěstí, zakončím tento článek také trochou pozitivních zpráv. Na přelomu měsíce Dubna a Května bychom měli obdržet bezplatným převodem od Hasičského Záchranného Sboru hl.m.Prahy novější prvovýjezdovou cisternu. Jedná se o Mercedes-Benz Atego 4×4 pro posádku 1+5. Toto vozidlo nahradí naší CAS25K Liaz z roku 1986, o jejíž převod projevilo zájem již několik jednotek ze středních Čech.

Na závěr je mojí milou povinností přivítat v řadách naší jednotky nového člena a kolegu Marka Kukolíka. Marek je dlouholetý člen kolektivu mladých hasičů SDH Koloděje. Tímto Markovi gratuluji k jeho 18tým narozeninám a vítám ho jako našeho kolegu, výjezdového Hasiče, mezi námi.

Koutný Martin,  JSDH Praha Koloděje

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *